WZNOWIENIA ZNAKÓW GRANICZNYCH

geonivel


Realizujemy usługi wznowienia znaków granicznych. Ponowne ustalanie przebiegu granic wymaga analizy fizycznych znaków granicznych zastanych w terenie, jak również punktów osnowy geodezyjnej. Uzyskane dane porównujemy ze szczegółowymi mapami i innymi dokumentami. Przebieg granicy można również ustalić na podstawie zgodnego oświadczenia stron. To niekiedy jedyny tryb postępowania, kiedy dane i dokumenty zawierają sprzeczne informacje lub kiedy nie ma wystarczających danych o przebiegu granicy działki. Wniosek o wznowienie znaków granicznych mogą złożyć właściciele i współwłaściciele nieruchomości, użytkownicy i współużytkownicy wieczyści oraz  zarządcy nieruchomości.


Co w przypadku zaistnienia sporu o przebieg granicy?


Ponowne tyczenie granic czy podział nieruchomości często są przedmiotem sporu zainteresowanych stron. Zdarza się, że pomiary wykonywane z użyciem nowoczesnego elektronicznego sprzętu i GPS różnią się od pomiarów sprzed kilkudziesięciu lat, które wykonano metodami tradycyjnymi. Warto dodać, że geodeta nie jest uprawniony do samodzielnego ustalania nowych współrzędnych punktów granicznych. W przypadku trudności z ustaleniem nowych granic rozstrzygnięcie sporu jest możliwe wyłącznie poprzez zawarcie ugody lub w postępowaniu sądowym.


Kiedy jedna strona kwestionuje przebieg linii granicznych, osoba dokonująca pomiarów nakłania strony do zawarcia ugody. Ugoda graniczna zawarta przed geodetą ma moc ugody sądowej. Zawarty w obecności geodety akt ugody rozgraniczającej jest zatem wiążący i kończy spór. Z kolei, kiedy strony nie decydują się na zawarcie ugody, wówczas konieczne jest wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego, aby ustalić stan prawny i powierzchnię nieruchomości.