WYTYCZENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH


geonivelWytyczenia obiektów budowlanych należą do zakresu prac przygotowawczych, jakie są wymagane do prowadzenia inwestycji budowlanych. Poza wytyczeniem geodezyjnym obiektów w terenie w ustawie o prawie budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami znajduje się również wymóg realizacji pozostałych prac przygotowawczych. Przed rozpoczęciem prac budowlanych ustawa nakazuje wykonanie niwelacji terenu, zagospodarowanie miejsca budowy, wykonanie tymczasowych obiektów umożliwiających i ułatwiających pracę oraz wykonanie odpowiednich przyłączy.


Geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie polega na przestrzennym usytuowaniu budynków względem granic działki i istniejącej infrastruktury. Na sporządzonym szkicu tyczenia umieszcza się główne osie obiektów znajdujących się na powierzchni gruntu, jak i pod nim, charakterystyczne punkty powstającej budowli oraz stałe punkty wysokościowe.


Obiekty, które podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie


Prace geodezyjne są konieczne na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanej. Jeszcze przed rozpoczęciem budowy niezbędne jest wykonanie dokumentacji geodezyjnej w postaci mapy do celów projektowych. Następnie w projekcie zagospodarowania działki wskazuje się dane potrzebne do wyznaczenia miejsca obiektów w przestrzeni. Obiekty, które podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie to:

  • wolno stojące domy jednorodzinne, które znajdują się w całości na działce, na której zostały zaprojektowane
  • wolno stojące budynki parterowe stacji transformatorowych
  • sieci i przyłącza wodno-kanalizacyjne, cieplne, energetyczne i telekomunikacyjne
  • sieci telekomunikacji kablowej
  • sieci światłowodowe.