POMIARY MAS ZIEMNYCH

geonivelPomiary mas ziemnych to wykonywanie prac geodezyjnych mających na celu pozyskanie danych, na podstawie których w późniejszym etapie obliczana jest objętość materiału. W pierwszej kolejności wykonuje się pomiar pierwotny (tzw. zerowy), następnie po wykonaniu prac budowlanych czy przemysłowych wykonuje się pomiary powykonawcze. Na podstawie obydwu pomiarów, przy pomocy programu komputerowego oblicza się objętość wykopu lub nasypu.

Okresowe pomiary inwentaryzacyjne mas ziemnych dostarczają dokładnych informacji o kubaturze obiektów, które cechują się nieregularną budową i skomplikowaną morfologią. Pomiary wykonuje się wydajnymi metodami geodezyjnymi z użyciem zaawansowanego sprzętu mierniczego — tachymetrów elektronicznych i skanujących, odbiorników GPS i naziemnych skanerów laserowych. Pomiary objętości należą do standardowych prac geodezyjnych, które znacznie ułatwiają decyzje inwestorskie i pomagają zaplanować zakres robót ziemnych.


Wyliczanie objętości i położenia materiałów sypkich


Wykonujemy pomiary mas ziemnych podczas różnego rodzaju inwestycji m.in. drogowych, przemysłowych, na terenach kopalnianych i hutniczych.


Dokonujemy pomiaru objętości:

  • ziemi
  • piasku
  • skał
  • kruszyw
  • hałd
  • nasypów
  • wykopów.

Pomiary mas ziemnych w ramach inwentaryzacji powykonawczych mogą przynieść znaczne korzyści finansowe. Przykładem na zastosowanie w praktyce geodezyjnych pomiarów mas ziemnych może być obliczenie kubatury ziemi wywożonej z placu budowy. W przypadku stosowania rozliczenia za wywóz ziemi na podstawie ilości wywrotek zazwyczaj cena będzie wyższa, niż kiedy wykona się pomiary masy ziemnej w wykopie. Dzieje się tak, dlatego że ziemia na wywrotce jest spulchniona, przez co ma większą objętość. Pomiary wykopu od skarpy do skarpy dostarczą informacji o rzeczywistej, a nie szacowanej masie materiału. Zlecenie prac geodezyjnych w zakresie wykonania pomiarów objętości przyniesie zatem oszczędności, szczególnie kiedy roboty ziemne dotyczą dużej inwestycji jak np. budowa garaży podziemnych.