POMIARY MAS ZIEMNYCH
Pomiary mas ziemnych to wykonywanie prac geodezyjnych mających na celu pozyskanie danych, na podstawie których w późniejszym etapie obliczana jest objętość. W pierwszej kolejności wykonuje się pomiar pierwotny (tzw. zerowy), następnie po wykonaniu prac budowlanych wykonuje się pomiary powykonawcze. Na podstawie obydwu pomiarów, przy pomocy programu oblicza się objętość wykopu lub nasypu. Pomiary mas ziemnych wykonuje się podczas różnego rodzaju inwestycji m.in. drogowych, przemysłowych oraz kopalnie.