OBSŁUGA INWESTYCJI

GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI to wykonywanie opracowań geodezyjno-kartograficznych i czynności geodezyjnych w procesach: planowania, projektowania, budowy, utrzymania eksploatacji, rozbiórki obiektów budowlanych oraz czynności osób pełniących w tych procesach nadzór inwestorski. Geodezyjna obsługa inwestycji obejmuje również pomiary odkształceń i przemieszczeń budowli takich jak zapory wodne, budowle wysmukłe np. kominy, maszty pomiary eksploatacyjne obiektów i urządzeń takich jak: suwnice, mosty, piece obrotowe itp. Geodeta przed rozpoczęciem prac analizuje materiały otrzymane z PODGiK oraz opracowuje projekt technologiczny inwestycji. Następnie zakładana jest osnowa realizacyjna. Geodeta wykonuje tyczenie osi konstrukcyjnych, elementy sieci drogowej, sieci uzbrojenia terenu oraz zagospodarowania terenu. Na każdym etapów prac geodeta wykonuje pomiary powykonawcze oraz kontrolne. Po zakończeniu prac budowlanych sporządzana jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.