PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI

Właściciel lub użytkownik wieczysty ma prawo do złożenia wniosku o podział nieruchomości do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na lokalizację nieruchomości objętej wnioskiem. Podział nieruchomości, polega na określeniu w dotychczasowych jej granicach innej konfiguracji geodezyjnej działek gruntu wchodzących w jej skład, bez zmiany jej dotychczasowego właściciela (np. gdy z jednej działki tworzone są dwie poprzez wytyczenie nowych linii rozgraniczających działki).

W przypadku braku planu miejscowego – jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze nieobjętym obowiązkiem sporządzenia tego planu - podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli:

• nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi albo

• jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (przez którą należy rozumieć decyzję o warunkach zabudowy albo decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego).

Podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej.