INWENTARYZACJE GEODEZYJNE

geonivel

Inwentaryzacja geodezyjna to ostatni etap prac na terenie inwestycji budowlanej. Inwentaryzacje powykonawcze oraz precyzyjne pomiary odległości i wysokości sporządza się po zakończeniu prac. Wykonawca pomiarów geodezyjnych jest zobowiązany do zawiadomienia Służby Geodezyjnej i Kartograficznej o wynikach przeprowadzonych inwentaryzacji obiektów budowlanych. Odpowiednie dane i dokumenty, które zawiera dokumentacja inwentaryzacyjna, zasilają państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.

Inwentaryzacji powykonawczej podlegają te same obiekty co geodezyjnemu wytyczeniu w terenie. Są to obiekty wymagające pozwolenia na budowę oraz takie, których budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia w wydziale architektury miejscowego starostwa.


Jaki jest cel wykonywania inwentaryzacji powykonawczych i pomiarów kontrolnych?


W dokumentacji z przebiegu inwentaryzacji obiektów budowlanych znajdują się:

  • pomiary wysokościowe i elewacyjne
  • rzuty elementów konstrukcyjnych i pomieszczeń
  • rozmieszczenie urządzeń wewnątrz pomieszczeń.

Wykonywanie inwentaryzacji powykonawczej i pomiarów kontrolnych ma na celu zebranie rzeczywistych danych o rozmieszczeniu obiektów na działce bądź terenie budowy. Aktualne pomiary dostarczają informacji o zagospodarowaniu przestrzeni. Ponadto wykonywany pomiar stanu wyjściowego obiektów stanowi element dokumentacji budowy. W geodezyjnej inwentaryzacji umieszcza się dane, które pozwalają na aktualizację baz danych takie jak baza EGiB oraz GESUT. Dzięki inwentaryzacji można porównywać stan odnotowany bezpośrednio po zakończeniu prac z odkształceniami pomiarów, jakie powstają w trakcie użytkowania obiektów wraz z upływem czasu.